Vi integrerer ingen med det system vi har i dag 2/2

Af Lilian Parker Kaule 49

Der er dog heller ikke nogen grund til at blive forarget og vred på de få som forbliver en byrde for samfundet. Forargelsen bør rettes mod det system der tillader at borgerne kan fralægge sig ansvaret for egen integration og for eget liv.

I forrige indlæg beskrev jeg hvordan kommunerne bruger ressourcer på integrationsprojekter uden dokumenteret effekt. Det var et eksempel på hvad ikke bør gøres på lokalt plan, hvor dette indlæg foreslår hvad vi i stedet bør gøre på landsplan.


Tilknytning til arbejdsmarkedet er vigtig for en vellykket integration og gode danskkundskaber er vigtige for at få et arbejde i Danmark. Desværre er hele 47 procent af alle modtagere af kontanthjælp i mere end 15 år, indvandrere fra ikke-vestlige lande. Der kan være mange årsager til at man har været parkeret på offentlig forsøgelse et helt arbejdsliv, men at det i nogle tilfælde skulle være på grund af manglende danskkundskaber, har jeg svært ved at forstå. Man er som nytilkommen berettiget til hele 5 års gratis danskundervisning, hvor man derefter skal bestå en simpel sprogtest (A1) for at kunne bibeholde sin opholdstilladelse. Derefter kan man principielt leve resten af sit liv i Danmark uden at der stilles krav til yderligere danskkundskaber og det er et problem vi må finde en løsning på, hvis vi vil stoppe udviklingen af parallelsamfund i Danmark.

Der er behov for at vi bygger danskundervisningen op under nogle helt andre incitamentstrukturer end vi har i dag, men først og fremmest må vi blive enige om, hvilket sprogniveau vi forventer at man som minimum kan begå sig på. Det vil give mening at sætte barren efter at man skal kunne klare sig på 10.klassesniveau. Dernæst skal vi, i stedet for blot at tilbyde 5 års danskundervisning, pålægge at man løbende består prøver op til det givne sprogniveau. Hvor længe det tager at lære dansk varierer fra person til person, derfor er den nuværende periode på 5 år, et uhensigtsmæssigt parameter for at lære dansk. Blot fordi man har modtaget undervisning i 5 år, er det ingen selvfølge at man også har lært tilstrækkeligt dansk. Hvordan man lærer dansk er ligeledes også underordnet. Det kan være selvstudie passer godt til nogen, mens andre har behov for at møde i et klasselokale. Den sidste men vigtigste omlægning af danskundervisningen, bør være at indføre en konsekvens ved ikke at bestå de løbende prøver. Konsekvensen burde være at al offenlig støtte udeblev indtil prøven blev bestået. Der bør ikke være nogen øvre grænse for hvor mange gange man kan forsøge at tage prøven, men det bør være folks eget ansvar at orientere sig efter hvornår den næste prøve bliver udbudt.

Det er en svær, men ikke umulig opgave at lære sig et nyt sprog, det er blot et spørgsmål om hvor engageret man er. Det er da heldigvis også langt de fleste udlændinge der kommer til landet og engagerer sig helhjertet, men de få der ikke gør og som ikke formår at tage vare på sig selv, skal vi ikke tillade. Der er dog heller ikke nogen grund til at blive forarget og vred på de få som forbliver en byrde for samfundet. Forargelsen bør rettes mod det system der tillader at borgerne kan fralægge sig ansvaret for egen integration og for eget liv. Sålænge vores universelle velfærdsydelser tildeles uden noget modkrav om at kunne tage vare på eget liv, vil nogen selvfølgelig altid benytter sig at denne mulighed.


KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

49 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  To – efter min mening – rimelig usammenhængende statements: Er hele 47% nu pludselig udtryk for få?

  ” Desværre er hele 47 procent af alle modtagere af kontanthjælp i mere end 15 år, indvandrere fra ikke-vestlige lande.”

  ” Der er dog heller ikke nogen grund til at blive forarget og vred på de få som forbliver en byrde for samfundet.”

 2. Af Arvid Holm

  -

  I Danmark findes over 20 islamiske trosretninger, der alle er underordnede afdelinger af trosretninger i hjemlandene.
  Så trosretningerne er ikke tilpasset leveforholdene i det europæiske land, hvor de befinder sig.
  De er alle fundamentalistiske i den forstand, at de afviser officiel afstandtagen fra “det bogstavelige Islam”, der dyrkes af f.eks Islamisk Stat.
  Hovedmålsætningen er at fastholde og øge trosretningernes magt over muslimerne og enhver anden, der lader sig influere.
  Trosretningen vil principielt foretrække en død muslim fremfor en muslim, der vender ryggen til troen.
  Integration omfatter som minimum sekularisering, så muslimen prioriterer dansk lovgivning højere end trosretningens befalinger.
  Trosretningerne vil vurdere, at en sådan muslim har vendt ryggen til Islam – han er ikke længere muslim.
  Det ville være bedre, hvis han var død.
  Da der findes elementer indenfor trosretningerne, der kan finde på at assistere i den proces, er det farligt at integrere sig.
  De danske multikulturalister, der gerne vil integrere muslimer, kan slet ikke konkurrere.

 3. Af Niels Larsen

  -

  Muslimer kan ikke integreres i et civiliseret samfund. End of story.

 4. Af steen marr

  -

  Min genbos vietnamesiske kone taler efter ti år og lige så meget undervisning et forfærdeligt dansk og et lige så skrækkeligt engelsk-og hun er hjemmefra en person med en høj uddannelse.
  Vore bekendte fra Sri Lanka har været her i 30 år og er næsten ikke til at forstå.
  Begge eksempler på vanskelighed med udtalen.
  Vore danske bekendte i Grønland ka n efter mange år heller ikke tale grønlandsk på et niveau der går ud over det man kalder ‘køkkengrønlandsk’.
  Den der sprog er en svær een.
  Hvis vi taler muslimske indvandrere, så er de for det første generelt set ikke interesserede i at lære dansk, da arabisk er nok hjemme i miljøet.
  For det andet skal de slet ikke forsøges integreret og med deres sammenførte familie og efterkommere i ma nge led optages i det danske samfund. Den bestræbelse skal man helt væk fra.

 5. Af Kim Kaos

  -

  “Det er da heldigvis også langt de fleste udlændinge der kommer til landet og engagerer sig helhjertet…”

  Det må vist betragtes som dagens vittighed.

 6. Af Henrik Petersen

  -

  Jeg har en thailandsk veninde, dansk gift, der i løbet af ca. 2 år har bestået sine danskprøver. Hendes skriftlige dansk, det sværeste, klarer hun på niveau med en etnisk dansk gymnasieelev. Dér kan man så undre sig over, at etnisk danske gymnasieelever ikke er specielt skriftkompetente. Hun er i øvrigt 50+, hvilket sætter hende bagerst i køen i forhold til en 12-årig.

  Anyway, de, der kommer hertil og er motiverede, kan lære tingene lynhurtigt. Nu er østasiater generelt også noget mere intelligente end arabere og negre. Som burde lære nedformering frem for opformering.

 7. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Målet er heller ikke integration, men assimilitaion den danske stat har fokus rettet mod

  Accepter og respekter udlændinge som de er eller vær forberedt på et ægte parallelt samfund!

  Multikulturalismen og antallet af etniske minoriteter betragtes som en udfordrende og truende samfundsudvikling snarere end som en fordel og gevinst. Denne negative holdning har afspejlet sig i etniske minoritetsbørns chancer og muligheder i uddannelses- og erhvervsbrancherne. Politisk er der fokus på integration og delagtiggørelse, men er udført som et implicit mål under dække af assimilation. Dette kommer til udtryk, da minoritetsbørnene skal tilegne sig det danske sprog og den danske kultur uden om deres modersmål og moderkulturen. Disse politiske tiltag viser sig også i de danske institutioner, hvor den politiske diskurs er medbestemmende og styrende i forhold til den pædagogiske prioritering og praksis. Dette betyder, at pædagogen bliver nødt til at følge og rette sig efter denne diskurs, som kommer til at påvirke minoritetsbørnene negativt. Pædagogens attitude og samtale på grund af denne diskurs er vidt forskellige afhængig af hvilket barn, der er tale om. Hvis pædagogen henvender sig til et minoritetsbarn, så sker mødet på baggrund af kulturel og sproglig manipulation, hvor synet på barnet er det samme som at sprogstimulere efter de danske spilleregler i stedet for at fokusere på barnets behov som et frit og ligestillet individ. Den samme pædagog møder det etniske danske barn som en ligeværdig samtalepartner, hvor der udveksles og deles oplevelser, erfaringer, diskussioner og latter uden at barnet bliver navigeret og påført instruktioner. Dvs. den politiske og pædagogiske diskurs har til sigte at fordanske minoritetsbørn, og ligestilling ifølge denne diskurs betyder det samme som at kunne tale dansk og magte den danske kultur – at ligne hinanden.

  Hermed bliver minoritetsbarnet underkendt og dets kulturelle og sproglige ressource ignoreres og tilsidesættes. Barnet diskrimineres ud fra pædagogens forforståelse og der fokuseres kun på barnets mangler, negativ omdømme og svage sider. Dette kan medføre en form for fremmed- og andetgørelse, hvor barnet automatisk sættes uden for de sociale arenaer. Barnet kan derfor ikke rigtig fungere som et socialt væsen, fordi der ikke tages højde for barnets tilstedeværelse med dets stærke sider og muligheder. Denne onde cirkel kan risikere at give barnet en negativ selvopfattelse, og dermed en stigmatisering, hvor barnet som afviger begynder at leve op til de negative forventninger. Denne negative proces hæmmer også barnets læring og udvikling.

  Ifølge SFI undersøgelse møder etniske minoriteter følgende barrierer på erhvervs-, uddannelses- og foreningslivet: 1) Kønsrollemønstre og holdninger til kvinders og mænds deltagelse i uddannelserne, arbejdsmarkedet og foreningerne. 2) Diskrimination og fordomme. 3) Manglende netværk samt understreges negativ social arv og manglende danskkundskaber som nogle af de vigtigste barrierer for etniske minoriteters aktive deltagelse i samfundet. Dvs. uanset hvad, så er udlændinge ikke ligestillet som etniske danske borgere. Og derfor kan man ikke snakke om ligestilling og lige muligheder i Danmark.

  Den politiske diskurs i Danmark går ud på at opdele befolkningen i danskere og ikke-danskere. Der forsøges at skabe en hierarkisering af etniske minoriteter, hvor jo mere de betragtes som kulturelt og sprogligt forskellige fra danskerne, jo længere nede i hierarkiet placeres de. Derved opstår minoriteterne som essentialistisk og fremmedartet, der sætter sig uden for befolkningsgruppen. De ses som en økonomisk og kulturel trussel mod samfundet og derfor skal de tilpasses, normaliseres og integreres/assimileres den danske livsstil. Det er hverken foreneligt med universielle frihedsrettigheder eller det vestlige demokrati forståelse, men det er desværre virkeligheden i dagens vestlige verden.

 8. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er det da meget interessant at se, hvordan hele udlændinge debatten er præget af politisk korrekt iscenesat fake news. I starten kaldte man de velfærdsvandrende for asylansøgere og flygtninge. Den løgn var lige fed nok, så nu bruges bare ordet immigranter – dog uden at koble illegal på immigrant.

  I lang tid har politisk korrekt iscenesat fake news også været præget af fiktionen integration. Hvor målet var at integrere Koranen med en demokratisk forfatning – resultat ghettoer og parallelsamfund. Hvor længe løgnen integration lever, før den fiktion falder sammen, må guderne vide.

  Men lige pludselig overhaler virkeligheden selv den mest obskure fiktion, og så sker der en eller anden voldsom ændring – i den ene eller anden retning 🙁

 9. Af Niels Larsen

  -

  MEHMET SAMI GÜR: “Accepter og respekter udlændinge som de er eller vær forberedt på et ægte parallelt samfund!”

  Aldrig i livet, når det kommer til mennesker med den hedenske islamiske vantro.

 10. Af Flemming Lau

  -

  Den Islamofacistiske djævletro må ligeså lidt som det nazistisk arianske hedenskab tåles som en ligeværdig trosretning. Dertil er den for infam og uforenelig med vore jødisk kristne friheds rettigheder, på hvilke den vestlige verden bygger på!

 11. Af jørgen olesen

  -

  Det er nødvendigt at læse BTs og andre avisers artikler om kriminalitetens
  mangedobling, sundhedsvæsnets nedtur og den sociale velfærds styrtdyk, hvis man vil forstå hvad der foregår i samfundet. Læs også den korte avis, snaphanen og merkels migrantcrisis. Læs også bogen: “Sundhedsvæsnets storhed og fald”. (Der foregår nu tusindvis af unødvendige dødsfald som følge af nedskæringer, sjusk og slendrian og lemfældig omgang med medicin. Det er heller ikke alle læger og sygeplejersker der er optaget af at hjælpe de syge bedst muligt.

 12. Af jørgen olesen

  -

  Samtidig med at politikerne fabler om integration og giver migranter særbehandling og fortrinsret til boliger, møbler, jobs, velfærd, taxakørsel, pengeydelser, førtidspensioner og store rabatter m.m., diskriminerer man i stigende omfang danskerne. Er der ikke brug for at man begynder at integrere danskerne? At behandle dem som 3. og 4. rangs borgere i deres eget land er jo ikke fair.

 13. Af jørgen olesen

  -

  Iflg. nogle medier har “berigelsen” allerede haft ubehagelige og skæbnesvangre følger for de mange, mange danskere som er blevet ramt af kulturfremmedes kriminalitet. Se selv den korte avis og snaphanen. Dertil kommer de endnu flere som er blevet udsat for forringet velfærd, forringet sundhed og forringet infrastruktur. (nedlagte skoler, sygehuse, skadestuer og meget mere) (der spares løs fordi ind vandringen nu koster 200 mia. om året, plus at der bruges ca. 300 mia. på talrige skrupskøre projekter der ikke gavner vi danskere det mindste, tværtimod)

 14. Af jørgen olesen

  -

  Det korte af det lange er at Chrborg forærer vi danskeres land, byer, kvinder, boliger, arbejdspladser, penge, velfærd, sundhed, sikkerhed og fremtid væk til kulturfremmede. Utallige danske mænd er gjort til tabermænd og pariaer via en rød familie- og skilsmissepolitik der er ekstremt mandsfjendsk og børnefjendsk. Utallige danskere er via en skandaløs og asocial arbejdsmarkeds-politik mv. sendt ud i kulden og mørket. Og med import af smitsomme sygdomme…. og via lægemangel, afskaffede sengepladser, smadrede hospitals-standarder, hård narkotika, voldelige bander og andet dårligt, har man sendt elendigheden og døden ind i tusinder af danske hjem.

 15. Af jørgen olesen

  -

  Det korte af det lange er at Chrborg forærer vi danskeres land, byer, kvinder, boliger, arbejdspladser, penge, velfærd, sundhed, sikkerhed og fremtid væk til kulturfremmede. Utallige danske mænd er gjort til tabermænd og pariaer via en rød familie- og skilsmissepolitik der er ekstremt mandsfjendsk og børnefjendsk. Utallige danskere er via en skandaløs og asocial arbejdsmarkeds-politik mv. sendt ud i kulden og mørket. Og med import af smitsomme sygdomme…. og via lægemangel, afskaf

 16. Af jørgen olesen

  -

  I Kbhvn, Odense, Århus og Sønderjylland (og nok flere andre steder) er der nu opstået så uhyggelige, groteske og forrykte tilstande i dele af sundhedsvæsnet, at det overgår enhver fantasi. De senere års “reformer” er den rene katastrofe. Livsfarligt syge kan blive nægtet indlæggelse, syge der har det supergodt fratages deres medicin
  eller bruges som forsøgskaniner så de bliver rædselsfuldt syge i måneds- eller årevis eller dør en tidlig død. Syge får ingen eller groft uansvarlig/sløset behandling. (tre drenge og flere voksne døde pga. slendrian, på een dag)…. Pårørende ignoreres, sjofles og tyranniseres. Hele familier smadres med grove svigt og arrogante overgreb. (se BTs artikler osv.) Og klagesystemerne fungerer ikke eller helt elendigt.

 17. Af jørgen olesen

  -

  SVÆKKET KRÆFTBEHANDLING….. Svigt ud over alle grænser på danske sygehuse…. Mord på 4 patienter….. VELKOMMEN TIL STENALDEREN……. Mishandling på plejehjem….. MORDET PÅ PSYKIATRIEN….. Overlæge siger op i protest mod behandlingen af fødende kvinder….. Patienter og pårørende sendes ud på daglige rejser på 200 km …… 5000 blodprøver gik tabt hos postvæsnet….. FARLIGE BAKTERIER BREDER SIG. (Blot nogle af emnerne i aviser og bøger)

 18. Af P Christensen

  -

  I Danmark erfarer udlændinge jo hurtigt, at de kun behøver at lære få ord:
  “asyl”, “racist” og “penge”.
  Påberåbelse af de første fører hurtigt til livsvarig forsyning af det sidste.

 19. Af J Nielsen

  -

  Tak til M S Gür for et tankevækkende bidrag. Det eneste. Resten kan undværes.

 20. Af Bjørn Sørensen

  -

  Når man tillader masseindvandrig fra lande med en gns. IQ på under 90, som er minimum for at kunne klare sig i dagens DK, er det så så svært at forstå at mange af dem vil have besvær med at tilpasse sig danske forhold.

  Hvorfor bliver de ikke sat til at rengøre København, som er møgbskidt, eller sendt ud i markerne for at hjælpe til.

  Fra Tyskland hører vi at efter 2år er 80% af de syriske flygtninge stadigvæk ikke kommet i arbejde.
  De “kloge” havde eller travlt med at fortælle os at det var veluddannede folk. De var sikkert veluddannede i Syrien, men lever ikke op til vores krav. Typisk må de gennemføre studiet her i landet for at være kvalificeret.
  Velkvalificerede barfodslæger kommer ikke langt her i landet.

 21. Af Orla Guude

  -

  @MEHMET SAMI GÜR – 26. JUNI 2017 16:54
  Han kan godt spare sig sine generaliserede betragtninger om alternative etniske minoriteter. Han har totalt misforstået problemstillingen. Det er alene islam, som er problemet. Intet andet politisk kontrolsystem end islam forsøger at slippe afsted med at have en pæn religiøs facade. Islam ER problemet!

 22. Af Lis.beth s.ørensen

  -

  SÅ hedder ko Orla igen. Utroligt at b tillader det.

  Flere indlæg i filteret? Liberalister har altid landets mindste ytringsfrihed.

 23. Af claus nielsen

  -

  @Af P Christensen – 26. juni 2017 20:31
  “I Danmark erfarer udlændinge jo hurtigt, at de kun behøver at lære få ord:
  “asyl”, “racist” og “penge”.”

  Når du så bliver kaldt racist, så spørg vedkommende om det i orden med ham, om hans søster gifter sig med en etnisk dansk, kristen mand.

 24. Af Thomas Nielsen

  -

  De danske velfærdsydelser bør være en belønning, som man som ikke-dansker kun kan opnå ved aktivt at integrere sig i det danske samfund: uddanne sig, søge arbejde, lære sproget, overholde landets love, respektere vores kultur og traditioner. Kort sagt: Opføre sig som gæster gør i et værtsland som de gerne vil have lov til at blive boende i.
  Men vi har, via EU og blåøjede konventioner, suspenderet ALLE naturlige, hævdvundne og dybt logiske menneskelige leveregler for at ersattte dem med en såkaldt “humanisme”, som er helt løsrevet fra den dybt naturlige gensidighed, som er humanismens inderste sjæl: “Jeg behandler dig godt fordi du er et menneske som mig. Jeg ser mig selv i dig.”
  Hvoraf følger, at hvis det viser sig at du kynisk udnytter min godhed, at du bag min ryg bevidst modarbejder mig og mine værdier, så udtrykkes min humanisme ved at jeg pænt, men bestemt og uden vaklen beder dig forsvinde ud af mit hjem eller ud af mit land.

 25. Af Niels Larsen

  -

  Til hr. Gür!

  Naturligvis er assimilation det mål, vi skal stræbe efter. Danmark er IKKE et indvandrerland, men et land med an mere end 1000 årig lang historie og udvikling bag sig – den udvikling, som danskerne har ønsket. Og det skal en samling halvciviliserede udlændinge sydfra bestemt ikke komme og ændre på. Hvis de ønsker det, bedes de venligst, men meget bestemt skride ud af landet ASAP.

  Vi skal af samme årsag ikke acceptere udlændinge eller respektere dem for hvad de er. DE skal derimod respektere og acceptere, at her i landet foregår tingene på dansk maner og efter danske regler – og vi bryder os bestemt ikke om hverken muslimsk vantro eller kultur.

  40 års sørgelige erfaringer på stort set alle områder viser helt klart, at multikulturalisme og antallet af etniske minoriteter er en særdeles udfordrende og truende samfundsudvikling og absolut ikke på nogen måde en fordel og gevinst. Ikke mindst på grund af den muslimske folkegruppe, som helt entydigt er den mest kriminelle, mindst arbejdsomme og mest uglesete af samtlige indvandrergrupper.

  Hvad der påvirker indvandrerbørnene negativt er deres forældre, sociale arv og hele kultur og verdensbillede. De ting syder nemlig af tilbageståenhed, uvidenhed og en totalt forvrænget verdensopfattelse. Islam er ikke den endelige sandhed; islam er én stor fed løgn fra ende til anden. Frit opfundet af en pædofil massemorder i den arabiske ørken. Og islam holder de muslimske masser i en tilstand af dyb uvidenhed, ligesom klanmentaliteten er en hindring for enhver fornuftig udvikling.

  Man kan kun håbe på, at løgnen bliver erkendt af de uvidende muslimer i takt med at de sakker mere og mere bagefter de civiliserede landes udvikling.

 26. Af Bjørn Sørensen

  -

  Hvorfor er der så stor forskel i produktivitet mellem ufaglærte og utrænede til sammenligning med veluddannede og erfarne, når de er op til 30 gange mere effektive.

  Er det så svært at forstå de barske realiteter, at de naturligvis tjener mere.

  For 40 år siden forklarede en programmør mig at eliten blandt programmører som rejste rundt og løste IT-afdelingers problemer, var veluddannede, mange med 2 uddannelser , feks. ingenører og IT- programmører. De blev kaldt ind når de lokale ikke formåede at løse problemerne.

  Den øgede produktivitet og den teknologiske udvikling er basis for vores øgede levestandard, hvilket har stået på de sidste 40-50 år.

  Så at vi har tilladt masseimmigration af kulturfremmede og lavtuddannede har ikke løst det problem at arbejdskraftens øgede kvalifikationer er blevet afgørende for at kunne tilpasses arbejdsmarkedet og at kommunikation er blevet meget væsentlig.

  Som en værkfører fra et autoværksted sagde, hvis en mekaniker ikke forstår hvad han skal udføres og dermed ikke får udført hvad kunden ønskede, og det så viser sig at det krævede arbejde ikke er udført, så bliver kunden meget misfornøjet hvis han ikke kan få sin bil tilbage især når de betaler kr 700 i timen.
  Ovennævnte værkfører opgav at ansætte folk hvis de ikke kunne forstå hvad der blev sagt, fordi de ikke beherskede det danske sprog.

 27. Af Jan Johansen

  -

  Nej tværtimod, men omend ovenstående problem (se blogoplægget) er et meget alvorligt problem, så er der så meget andet, der direkte modarbejder integrationen i vores land. Et grelt eksempel er DR’s nylige lefleri for vore muslimske medborgere. De har netop afsluttet den månedlange ramadan med en stor fest uden omkostninger for deltagerne, men ved en tilsvarende fest ved juletid var prisen 375 kroner. Hvorfor i al verden denne forskelsbehandling? Det fremmer da på ingen måde integrationen!

 28. Af ole hansen

  -

  Vi danskere bør nok tage ved lære af Sverige og Frankrig. Der er nu undtagelsestilstand i begge lande, sådan at forstå at politiet er ved at være sat skakmat overfor den hverdagsterror og kæmpekriminalitet der er opstået indenfor de sidste 4-5 år. Og begge landes tryghed og velfærd er ved at gå i opløsning.

  Også her i Danmark går det efterhånden vildt til. Bare læs aviserne og se den korte av is og snap hanen. De radikale pladderhumanisters “berigelse” af vores land er ved at udvikle sig til en ustoppelig og ubegrænset katastrofe.

 29. Af Gert Hansen

  -

  Mehmet Sami Gür:

  Lovede du ikke for to-tre uger siden, at du ville holde dig fra debatten på Berlingske?

 30. Af Lisbeth sørensen

  -

  Kaula sletter og sletter alle indlæg hun er uenig med…skam dig kaula..

 31. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Mehmet Sami Gür
  Jeg vil anbefale dig at læse en kronik skrevet af en indvandrer i Danmark. Kroniken er skrevet af Alen Causevic. Overskriften er Strunge, Kerouac, Hemingway og Knausgård integrerede mig i Danmark.

  Litteratur er i det hele tage den bedste vej til at lære et sprog og forstå sprogets inderste kerne og derved også kulturen i det land man er kommet til. Jeg har også læst mig til forståelse af det land, som jeg flyttede til Gür.

  Ingen beder dig om at tømme din sjæl for det du kommer fra. Det kan man ikke. Til gengæld bliver du nød til at forstå det du er kommet til og prøve at navigere i mellem de to kulturer, ellers bliver du ulykkelig hele dit liv.

  Det er forældrene, der skaber børnenes inderste rammer, ikke pædagoger. Forældrene gør deres børn en bjørnetjeneste ved ikke at sørge for at børnene lærer dansk og giver dem lov til at blive del af den danske kultur. Jeg har bevist ikke tvunget mit sprog igennem hos mine børn. Resultatet kom nu med et gennemsnit på 11.7 i studentereksamen, hos den første i sidste uge. De har så til gengæld gået til modersmålsundervisning om lørdagen fra 1-9 klasse. Hvilket land giver mulighed for gratis modersmålsundervisning for indvandrere? Det er en gave. Du burde parkere klagekulturen et øjeblik og se hvad du får her i Danmark og ikke klage over hvad du ikke får. Det er nemlig jammerkultur. Du får kun Tyrkiet, hvis du flytter til Tyrkiet.

  Lilian Parker Kaule du burde også læse denne kronik, selv om den er i Information. Den er ganske enkelt positiv.

 32. Af Jan Johansen

  -

  Nu har Danmarks Radio (DR) travlt med at forsvare, at de holdt en Eid-fest i forbindelse med afslutningen af Ramadanen, men de glemmer at fortælle, at festen var helt gratis for de muslimske deltagere. Den blev altså afholdt for vores licenspenge. Ved en tilsvarende julekoncert for den brede befolkning, dvs. i overvejende grad danskere, måtte deltagerne betale 325 kroner. Hvad fanden er meningen?

  Ovenstående skrev jeg i et tidligere indlæg 375 kroner. Det var en fejl, som jeg hermed undskylder, men 325 kroner var også mange penge imod DR’s gratis-lefleri for islamismen. Hvad fanden har de gang i?

 33. Af Bjørn Sørensen

  -

  Det multikulturelle og pladderhumanistiske ledende segment i DR lider af selvhad og foragt for dansk tradition og kultur, og lefler for det stagnerede eksotiske.

 34. Af Jan Johansen

  -

  Til Leif Lønsmann, Danmarks Radio.

  Hvorfor i al verden skal det være gratis med jeres planlagte Eid-fest på lørdag den 1. Juli, når I rask væk kræver over 300 kroner for en julekoncert i Danmarks Radio. Har du overhovedet noget fornuftigt at sige til denne forskelsbehandling? Du og andre i DR burde om nogen medvirke til at fremme integrationen i Danmark. Det ville tjene os alle bedst!!!

 35. Af A. Bierce

  -

  Filosofistikerede Smuler:
  De eneste, der med sikkerhed lader sig integrere i Danmark i dag, er kontinuerte funktioner.
  Bønner er mere nyttige for mennesker til kaffe end opsendt til himlen.
  Bønder er mere nyttige for samfundet end bønner for himlen.
  Troen kan flytte bjerge, undtagen det til Muhammed.
  En fremmed er en ven, du endnu ikke er blevet uven med.

 36. Af Sandy ditlef

  -

  MEHMET SAMI GÜR – prøv at omsætte det du skriver til dine ønsker og krav til de danske institutioner og danskerne. Det kan vi langt bedre og nemmere vurdere og handle på. Du påpeger en række negative forhold og deraf afledte negative konsekvenser for samfundet. Hvad kan vi bruge det til? Og hvordan kan det være, at vi kan have både dygtige og kompetente borgere med islamisk baggrund, som fungere helt fint i det danske samfund, medens andre ender med at blive radikaliserede og opponenter til det samfund, som de har valgt at leve i? Jeg tænker ikke, at du kender ordsproget “Skik følge eller land fly”, men det gælder for alle lande og folkefærd. Hvordan tror du, at dansk levevis ville blive modtaget i fx. Saudi Arabien? Jeg tænker, at danskerne i det land tilpasser sig landets skik og brug!

 37. Af Bjørn Sørensen

  -

  @SANDY DITLEF

  “Hvordan kan det være, at vi kan have både dygtige og kompetente borgere med islamisk baggrund, som fungere helt fint i det danske samfund, medens andre ender med at blive radikaliserede og opponenter til det samfund, som de har valgt at leve i?”

  Den gennemsnitlige IQ i Singapore 108, Europa 100, Mellemøsten er 85 og Afrika syd for Sahara 70.
  For at kunne klare sig i det danske samfund kræves 90 eller bedre.

  Når selv 3. generation indvandrere fra 3. verdens lande klarer sig væsentligt dårligere i skolen, så er der en simpel forklaring, eftersom over halvdelen har en IQ under 90.

  For over 20 år siden havde man diskussionen om IQ fordelingen i den amerikanske befolkning efter udgivelsen af bogen The Bell Curve (1994). Her kom det frem at african-amerikans og hispanics klarede sig væsetligt dårligere i skolen.
  At de også er overrepræsenterede i kriminalitet statistikken.
  Undersøgelser af indsatte viste at 80% var analfabeter.

  Det er den slags fakta som har været tilgængelig i årtier, uden at man gjort noget for at indrette samfundet efter de forhold.

  Nu er problemerne med indvandringen i Europa langsom ved at dæmre, men vores politikere har endnu ikke fattet realiteternes omfang og gjort det nødvendige.

 38. Af Niels Larsen

  -

  SANDY DITLEF

  Hvis ikke danskerne i Saudi Arabien indordner sig 100% under deres skikke, så er der kun 2 udveje, alt efter overtrædelsernes art og omfang: deportation eller møde med sablen på torvet førstkommende fredag.

  Måske vi skulle indføre samme system overfor muslimerne?

 39. Af Lis beth sø rensen

  -

  BS,

  Bevist at borgerlige har lavere iq end røde i hundredvis af internationale undersøgelser. Og når man følger debatten her er dette også åbenlyst..

 40. Af Bjørn Sørensen

  -

  At den hjernevaskede ungdom stemmer rødt, viser blot hvor let det er at overbevise naive sjæle og bilde dem alskens fantasifulde drømmerier ind.

  Det er fortræffeligt beskrevet af HC Andersen for længe siden med Kejserens Nye Klæder.

 41. Af Niels Larsen

  -

  LIS BETH SØ RENSEN: “Bevist at borgerlige har lavere iq end røde i hundredvis af internationale undersøgelser.”

  Så er det dog sært, at borgerlige oftere er arbejdsgivere, rigere og mere velorienterede end det røde pak. 🙂

 42. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Så er det dog sært, at borgerlige oftere er arbejdsgivere, rigere og mere velorienterede end det røde pak. 🙂”

  Overhovedet ikke sært..Er elementær kapitalisme faktisk. De arvet værdier sidder på alt, og skaber nye ejerskaber mens den lille ikke kan bryde ud her, og ihvertfald sjældent. US har faktisk højere social mobilitet, langt højere, end Danmark her.

  Du har jo heller aldrig skabt noget nyt af værdi? De lever af den røde kreativitet, men pengene er arvet..Meget få bryder ind i top 1% i Danmark..Og du er uden tvivl ikke en af dem med kreativiteten, gå på modet der gjorde eller kunne have gjort det på egen hånd..Dermed ikke sagt at du ikke er i top 1%, blot at arvet i så tilfælde. Som i næsten alle tilfælde..

 43. Af Lisbeth sørensen

  -

  Et interessant indspark mht. iq og borgerlige,,Er dog at borgerlige kvinder har højere IQ end røde ifølge internationale undersøgelser-mange.., selvom det samlet billede er i rød favør..

  Er dog ikke så forunderligt. De smarte kvinder gifter sig vel et måned eller to med en rig borgerlig for pengenes skyld?, og derefter flytter de retur til de radikale..

 44. Af Niels Larsen

  -

  Reaktionen på det muslimske mordorgie er så småt ved at komme i gang…

  Får det mon politikerne til at stille spørgsmålstegn ved deres vanvittige asylpolitik? :-/

  http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE9691103/mand-forsoegte-at-koere-ind-i-folkemaengde-ved-moske-i-frankrig/

 45. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Af Niels Larsen – 29. juni 2017 21:52
  Reaktionen på det musli mske mor dorgie er så småt ved at komme i gang…
  Får det mon politikerne til at stille spørgsmålstegn ved deres vanvittige asylpolitik? :-/”

  Lyder som ikke så let skjult opbakning til terr ordåden?

  ikke forundret når det kommer fra dig..PET , Søre n Pi nd har allerede oplyst os om at de ser h øjrer adikal terror som yderst truende..Og den skal så absolut ikke adskilles fra islami sternes..

  Måske burde i lære lidt fra os fredelige socialister, ateister? Nu siger du jo at du også er ateist, men dit had mod islam og støtte for højreradikal terror, som jeg kun kan tage dit indlæg her som, burde følges tykt og tyndt af PET. Såvel som de burde følge mange andre højreradikale her i B…

 46. Af Niels Larsen

  -

  LISBETH SØRENSEN

  Det er ikke en opbakning.

  Det er en tør konstatering af, at hvad vi er mange, der har advaret om i årevis, nu er ved at udfolde sig: tryk avler modtryk.

 47. Af Niels Larsen

  -

  LISBETH SØRENSEN

  “Fredelige socialister”?

  Er det AFA, du taler om? Blekingegangsterne? Rote Armee Fraktion? Eller de italienske rødfascister?

 48. Af B. Carlsen

  -

  @LISBETH SØRENSEN – 29. JUNI 2017 20:42
  “Et interessant indspark mht. iq og borgerlige,,Er dog at borgerlige kvinder har højere IQ end røde ifølge internationale undersøgelser-mange.., selvom det samlet billede er i rød favør..”

  IQ for kællinger er anderledes end for stoddere. Kællingernes IQ er et mål for, hvor meget de føler; tænke kan de jo ikke.

 49. Af P Christensen

  -

  “Så er det dog sært, at borgerlige oftere er arbejdsgivere, rigere og mere velorienterede end det røde pak”

  Naturligvis.
  Slave-ejere er jo også rigere end negerslaver.
  Arbejdskraft og velfærd er faktorer der altid har bevæget sig hver sin vej.
  “Du laver arbejdet, jeg tager profitten”

Kommentarer er lukket.